امید زندگی با روزهایی که در آن به سر می‌بریم ارتباطی عمیق دارد و در این روزها معنای زندگی را رقم می‌زند، طرحی نو از آینده درمی‌اندازد و چشم‌اندازی جدید را روشن می‌سازد؛ امید زندگی شور فرا رفتن از حد و مرزهای امروز است.
ما در داروسازی دکتر عبیدی همواره کوشیده‌ایم با ارائه‌ راهکارهای به‌روز و با‌کیفیت، نقش خود را در ارتقاء سلامت جامعه ایفا کنیم. در هفتاد و پنجمین سالگرد فعالیتمان، بر آن شدیم تا در راستای رسالت خود به مفهوم امید جانی تازه ببخشیم و این بار، همراه با شما گامی دیگر در زنده نگه داشتن امید برداریم.

تا تو هستی امید در تو زنده است…